Katalogsamarbejde

31. august 2011

Ny fleksibel datamodel – også for forskningsbibliotekerne

Som led i videreudvikling af databrønden, har vi nu udarbejdet en ny datamodel for DanBib og bibliotek.dk. Det måske mest interessante ved datamodellen er, at den også kan håndtere bibliotekskataloger og ikke mindst bane vej for nye fællesskaber blandt forskningsbiblioteker på områder som accession og katalogisering!

Netop disse emner har vi endevendt i SACS under forskellige vinkler som automatisk katalogberigelse, bedre materialeforsyning, udvidet samarbejde om indkøb og katalogisering, direkte katalogisering til DanBib etc. jf. ældre indlæg på denne blog.

Den nuværende datamodel for DanBib har været én af forhindringerne for at komme i gang, en anden forhindring har været bibliotekernes manglende praktiske samarbejde på tværs af institutionsgrænserne.

Nu er den første forhindring ryddet af vejen. Den nye datamodel udnytter de muligheder, der ligger i brøndteknologien, bl.a. indeholder brønden datatyper som fx dokumenter, bibliografiske poster, beholdningsdata og lokaliseringsdata samt relationer
mellem objekter. Som en sidegevinst er der i beskrivelsen af den nye datamodel også en gennemgang af terminologien. Se beskrivelsen af den nye datamodel  http://danbib.dk/index.php?doc=datamodel_ny

Per Mogens Petersen, DBC

Reklamer

2. november 2009

Deltag i debatten: Fremtidens materialevalg og katalogisering

Vol 32 no 7 af DF-revy indeholder en artikel om fremtidens materialevalg og katalogisering. Artikel kan kan også hentes her.

I artiklen postuleres:

“I dag har alle forskningsbiblioteker specialkompetencer indenfor indkøb, katalogisering og klargøring af materialer. Og processerne håndteres forskelligt fra bibliotek til bibliotek. Det virker dyrt, utidssvarende og ufleksibelt.”

I artiklen anbefales det, at forskningsbibliotekerne indfører fælles processer, som kan flyde på tværs af organisatoriske skel. Dette kan realiseres indenfor et par år, hvis forskningsbibliotekerne udvikler fælles værktøjer til materialevalg, accession og katalogisering. Desuden bør der arbejdes på en gradvis overgang til en fælles katalog. Med fælles katalog menes, at alle biblioteker benytter samme bibliografiske post for en bestemt titel.

Hvad mener du? Kan det gennemføres?  Er der gevinster at hente?

22. oktober 2009

DanBib som fælles katalog 2009!

Nu igen. Forprojektet fra 2008 anbefalede at fortsætte over i et implementeringsprojekt. Det er vi nu i fuld gang med. I projektgruppen deltager repræsentater fra Statsbiblioteket (projektledelse), Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, DBC og Styrelsen for Bibliotek og Medier.  Du kan læse lidt mere formelt om projektet i forbindelse med Deff-styregruppens behandling på side 21-22 i kvartalsrapporten

http://www.deff.dk/content.aspx?itemguid={FA5EA055-11CF-4D3A-97A6-408BBB5B72E4}

Projektets resultater og forslag vil snart blive lagt frem til debat på denne  blog – du kan godt begynde at spidse pennen…..

21. oktober 2009

Del med andre

Filed under: Fælleskatalog,Materialeforsyning,Materialevalg — permogens @ 13:18

Hvordan sikrer vi bibliotekernes brugere en hurtigere og mere effektiv forsyning med især nye materialer? En rapport til Biblioteksrådet peger bl.a. på, at DanBib som ægte fælleskatalog og WorldCat som katalogiseringskilde forventes at kunne bidrage til en forbedring af materialeforsyningen….

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/centralbiblioteker/koordinering-af-materialefors/

Og vejen dertil kan gå gennem deling af information om materialeanskaffelse – så tidligt som muligt!

http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dfrevy/article/download/2667/2710

20. oktober 2009

Creating catalogues

Filed under: Fælleskatalog,Katalogberigelser,Katalogisering — permogens @ 13:25

Der er (heldigvis) stigende interesse for katalogdata – hvordan de skabes, udbygges og koordineres i et heterogent miljø over en periode og hvordan de stilles til rådighed for praktisk og innovativ brug worldwide. Bl.a. har Reseach Information Network (UK) udarbejdet en rapport

http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-information-resources/creating-catalogues-bibliographic-records-network

DanBib som fælles katalog 2008

Filed under: Accession,Fælleskatalog,Katalogisering,Lokalkatalog — permogens @ 12:04

Vil investeringerne modsvare genvinsterne hvis vi går efter den “rene” vare med en ægte fælleskatalog og én titel / én post. Dette og emner som accessionsposter i fælleskatalogen, opdeling af posten i fælles, fælles-lokale og lokale data og lokal og/eller central katalogiseringsklient blev i drøftet på en workshop i foråret 2008.  En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Styrelsen for Bibliotek og Medier samt DBC havde udarbejdet følgende forslag til datamodel og worksflows:

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Model_for_Faelles_Katalog-3.pdf

På grundlag af workshoppen udarbejdede arbejdsgruppen efterfølgende denne anbefaling

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Anbefaling_-_DanBib_som_aegte_faelles_katalog.pdf

2. oktober 2009

Katalogberigelse

Filed under: Fælleskatalog,Katalogberigelser,Lokalkatalog — permogens @ 11:17

Målet (med at fokusere på katalogberigelser) er at give brugeren nem (ubesværet, hurtig, billig) adgang til det mest relevante materiale i forhold til brugerens behov. Vi skal også inspirere brugeren, men det er en anden sag.

Katalogberigelse

Ideelt set kunne dette sikkert løses ved velpolstrede (ajourførte og fuldstændige) poster worldwide, dvs. både i lokalkatalogen, i DanBib og i WorldCat. Brugeren ville i forlængelse af en søgning kunne vælge leverandør (bibliotek) / leveringsform (kopi, lån).

Dette må vi anse for utopi. Vi vil ikke kunne etablere og opretholde en sådant intens fuldkommenhed på alle katalogniveauer.

Hvad gør vi så. Det giver god mening at bruge WorldCat som kilde til berigelse af de enkelte poster Det giver også god mening at give vores brugere adgang til yderligere leverandører og leveringsformer og yderligere relevant materiale. Men vores indflydelse på WorldCat må vi anse for meget begrænset…..

For mange biblioteker bliver det sikkert en stadig større udfordring at vedligeholde lokalkatalogen på et passende fagligt forsvarligt niveau. Stikprøver har dokumenteret, at lokalkatalogen er ringere end fælleskatalogen for så vidt angår bibliografiske data. Derfor har en dansk fælleskatalog fortsat en vis berettigelse, i hvert fald for en tid.

Lad os derfor i stedet prøve at se hvordan vi kan samle kræfterne om at berige DanBib og hvad der skal til for at bruge DanBib som lokalkatalog (DanBibLokal).

Vi bør fokusere på berigelser som resuméer, indholdsfortegnelser, anmeldelser  og smagsprøver naturligvis udover emnedata og deskriptive data, dvs. primært berigelser som også har et søgemæssigt formål. Forsider, bagsider og omslag kommer i anden række.

Vi bør anstrenge os for at undersøge mulighederne for fremskaffelse af data fra forskellige kilder og på forskellige måder – og se på, hvordan dataene kan øge brugerens udbytte af søgningen.

 Køb af data, dvs. regelmæssige leverancer fra eksterne leverandører. Om data indlægges i posterne eller knyttes til dem er uvæsentligt. Det væsentlige er, at data er søgbare og visbare som en integreret del af DanBibLokal.

Videresøgning med brugerens søgeargument, dvs. videresøgning på andre websites, evt. med en vis form for frasortering og sortering før præsentation for brugeren. Det er oplagt at tilbyde videresøgning op imod bibliotekskataloger (WorldCat, Libris, LC etc.), men også Google Books og Scholar kunne være interessant. En særlig finesse kunne være at sende resultatet ”tilbage gennem DanBib” for at se om den udvidede søgning alligevel kunne honoreres i Danmark.

Hvis vi begrænser øvelsen til at vise data, som derfor ikke er direkte søgbare i DanBib, men som kan præsenteres for brugeren som en del af beslutningsgrundlaget, så kan vi etablere en (automatisk) videresøgning på søgeresultatet (ID-nummer eller tilsvarende), i fx WorldCat og LC. En anden mulighed kunne være udnyttelse af data på kommercielle sites fx via webservices eller skærmskrab.

Hvilke andre krav skal opfyldes for at DanBib kan erstatte lokalkatalogen?

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.